psysh 发布版本: PsySH v0.9.1

恢复对Symfony Console v2.3的支持。